USA

Boston

Prev | Index | Next

Kinki-Sharyo Type 7 loading on Commonwealth Avenue at Boston University.

© Edward Finglas
Kinki-Sharyo Type 7 loading on Commonwealth Avenue at Boston University.