USA

Boston

Prev | Index | Next

Kinki-Sharyo Type 7 3704 at Longwood Avenue, Boston.

© Edward Finglas
Kinki-Sharyo Type 7 3704 at Longwood Avenue, Boston.